REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

TECHNOLOGIE IT KREATOREM SUKCESU NA RYNKU PRACY”

 §1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Technologie IT kreatorem sukcesu na rynku pracy”.

 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 3. Projektodawcą jest Text Service s.c., a partnerem Miasto Łódź.

 4. Okres realizacji projektu 01.09.2011r. – 30.06.2013r.

 5. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają:
  a) Projekt – projekt „Technologie IT kreatorem sukcesu na rynku pracy”.

b) Strona internetowa projektu – technologie-it.zsp9.pl

c) Biuro projektu – siedziba firmy Text Service s.c., 90-004 Łódź,
ul. Narutowicza 4, nr tel. 42 6325502.

 

§ 2

Uczestnicy projektu

Grupę docelową stanowią uczniowie Technikum nr 9 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 480 uczniów, w tym min. 10 dziewcząt. Kryterium doboru stanowić będą wyniki nauczania, rekomendacje pedagoga szkolnego oraz doradcy zawodowego.

 

§ 3

Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu.

 3. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest wypełnienie i dostarczenie do Biura projektu lub szkolnego koordynatora ds. rekrutacji formularza zgłoszeniowego podpisanego przez ucznia lub rodziców lub prawnych opiekunów.

 4. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej projektu.

 5. Oceny złożonych dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 6. Komisja Rekrutacyjna kwalifikuje uczestników projektu zgodnie z zasadami rekrutacji zawartymi w projekcie.

 7. Komisja Rekrutacyjna przygotuje listę osób zakwalifikowanych do projektu, a także listę rezerwową.

 8. O zakwalifikowaniu do projektu uczniowie zostaną powiadomieni przez szkolnego koordynatora ds. rekrutacji.

 

§ 4

Zasady organizacji pracy uczestników projektu

 1. Terminy i godziny zajęć ustalane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia i dostępne dla uczestników/uczniów na stronie internetowej projektu.
 2. Przyjęto założenie, że ok. 40% uczniów weźmie udział w średnio 2 zajęciach.

 3. Zajęcia w ramach projektu prowadzone są w 2 edycjach od września 2011r. do czerwca 2012r. oraz od września 2012r. do czerwca 2013r.

 4. Realizator projektu nie zwraca uczestnikom kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w ramach projektu.

 5. Warunkiem ukończenia zajęć i otrzymania certyfikatu jest frekwencja co najmniej 80% oraz przystąpienie do testu końcowego.

 6. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na zajęciach na liście obecności.

 7. Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności uczestnika spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.

 8. Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w warsztatach oraz złożenia ankiety ewaluacyjnej na początku i końcu zajęć.

 

§ 5

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach

 1. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia uczestnika z listy, w przypadku niestosowania się do zasad niniejszego Regulaminu.

 2. W celu zabezpieczenia frekwencji, na wypadek choroby lub zdarzeń losowych, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników.

 3. W przypadku rezygnacji danej osoby z uczestnictwa w projekcie, należy poinformować o tym Biuro projektu w przeciągu 14 dni od stwierdzenia zdarzenia.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Realizatora projektu (w czasie realizacji projektu oraz w okresie po nim następującym) swojego wizerunku lub nagrania, w celu monitorowania, kontroli i ewaluowania projektu oraz do celów promocyjnych (informacje prasowe, strona internetowa projektu, inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia/nagranie zostało wykonane w trakcie trwania projektu. Uczestnik, który nie wyrazi takiej zgody, ma obowiązek powiadomić o tym Biuro projektu podczas wykonywania zdjęć/realizacji nagrań.

 2. Powyższy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.

 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz stosowania się do niego.

 4. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu lub wprowadzenia dodatkowych postanowień, o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowanych na stronie internetowej projektu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.